Regulamin wystawy

Regulamin Międzynarodowego Przeglądu Modelarskiego.

Informacje Ogólne

Nazwa: IV Międzynarodowy Przegląd Modelarski Bielsko Biała 2019
Termin: 27–29 września 2019 roku;
Miejsce: Hala BKS-Stal ul. Rychlińskiego 19; 43-300Bielsko Biała;
Organizator: Bielska Strefa Modelarska, Stowarzyszenie Sfera Rozwoju Człowieka;

Przepisy porządkowe

 1. Wstęp dla zwiedzających na teren obiektów na których odbywa się impreza jest bezpłatny.
 2. Wszystkie osoby biorące udział w imprezie obowiązane są do podporządkowania się nakazom organizatorów.
 3. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Hali zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i służb zabezpieczenia modeli.
 4. Organizator wyznacza następujący porządek organizacyjny oraz części podziału imprezy:
  • restrykcyjny podział funkcyjny parkingów na parking dla wystawiających modele;
  • odwiedzających imprezę oraz parking dla giełdy modelarskiej
 5. Każda osoba biorąca udział w imprezie – IV Międzynarodowy Przegląd Modelarski Bielsko Biała 2019 zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami regulaminów obowiązujących na terenie obiektu Hala BKS-Stal Bielsko Biała i podporządkowania się bezwzględnie ich zapisom.
 6. Przystąpienie uczestnika do zawodów oraz wejście na teren któregokolwiek z obiektów na których odbywa się impreza osób odwiedzających, uczestników oraz sprzedawców oznacza jednoznaczną akceptację zapisów regulaminów imprezy oraz obiektów. Jednocześnie wszystkie te osoby zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i innych zarządzeń wydanych przez Zarządcę obiektu BKS-Stal  oraz Stowarzyszenie „Sfera Rozwoju Człowieka” w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się w obiekcie.
 7. Na terenie obiektu znajduje się monitoring wizyjny wraz z zapisem, a nagrania kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów oraz instrukcji obowiązujących na Hali oraz podczas trwania imprezy. Kierownictwo obiektu gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 8. Za rzeczy wartościowe, pieniądze pozostawione terenie wystawy organizatorzy festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności.
 9. Właściciele stoisk giełdy modelarskiej zobowiązani są do samodzielnego zabezpieczenia zawartości stoiska podczas trwania imprezy oraz jego obsługę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie zawartości stoisk giełdy modelarskiej i ekspozycji stoisk klubowych.
 11. Organizatorzy dołożą starań by zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej za ich uszkodzenie podczas wystawy.
 12. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich, a opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 13. Na teren imprezy zakazany jest wstęp:
  • osobom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi,
  • osobom chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników,
  • osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
  • osobom pod wpływem środków odurzających.
 14. Organizator imprezy nie odpowiada za spowodowane przez zawodników i zwiedzających wypadki, które mogą wynikać ze złego stanu zdrowia poszkodowanych.
 15. Organizator imprezy może czasowo ograniczyć wstęp na halę podczas trwania imprezy ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa podczas zwiedzania modeli oraz przekroczenia maksymalnej ilości osób uczestniczących w imprezie.
 16. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu uczestników imprezy oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić organizatorów.
 17. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  • posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje niebezpieczne,
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
  • których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  • które nie stosują się do obowiązujących regulaminów oraz instrukcji zapewnienia bezpieczeństwa.
 18. W czasie imprezy Organizator oraz Uczestnicy imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 19. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m. in.:
  • własne służby porządkowe oraz osobę wyznaczoną do nadzorowania ich działania podczas imprezy,
  • ochronę zewnętrzną podlegającą pod administratora obiektu w którym odbywa się impreza,
  • służby zabezpieczenia modeli redukcyjnych oraz powołanie kierownika kierującego tymi służbami.
  • służby informacyjne,
  • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 20. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, parkingach, itp.
 21. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 22. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, wyrobów gastronomicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 23. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy.
 24. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
 25. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.

Przepisy konkursowe

REJESTRACJA MODELI i OPŁATY
 1. OGRANICZENIA
  • Każdy modelarz może w danej klasie zarejestrować dowolną ilość modeli.
  • Modele, które w poprzednich edycjach imprezy otrzymały wyróżnienia lub nagrody specjalne, nie mogą zostać zgłoszone do konkursu.
 2. REJESTRACJA PRZEZ INTERNET
  Modele można zgłaszać do dnia 25-09-2019 do godziny 23:59 poprzez System Obsługi Wydarzeń Modelarskich. Link na stronie konkursu w „Sekcja zawodnika”.

  • Przy rejestracji konta należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia, na podstawie której zawodnik zostaje automatycznie zakwalifikowany do danej grupy wiekowej SENIOR (powyżej 18 lat), JUNIOR (14-17 lat), MŁODZIK (do 13 lat).
  • Zawodnik otrzymuje mailem potwierdzenie rejestracji konta oraz potwierdzenie rejestracji każdego modelu wraz z numerem startowym. Nie ma potrzeby drukować kart ani potwierdzeń – karty startowe drukuje organizator.
  • Można zarejestrować model przez internet “na zapas” i nie pojawić się na konkursie. Nie stanowi to problemu organizacyjnego.
  • Zachęcamy wyłącznie do rejestracji internetowej!
 3. REJESTRACJA NA MIEJSCU
  Rejestracja na miejscu będzie udostępniona w przeddzień wystawy tj. piątek 27  września 2019 roku od godziny 17:00 do godziny 20:00 oraz w dniu 28 września 2019 (sobota) do godziny 10:00*.
  UWAGA! w przypadku dużej ilości zgłoszeń, ze względów technicznych (wprowadzenie danych, wydruki kart startowych i potwierdzeń) organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji. Przyjmowanie modeli w sobotę do godziny 13:00
 4. OPŁATY
  Opłata startowa wynosi 10 zł dla seniorów bez względu na ilość zgłoszonych modeli. Młodzicy i juniorzy są zwolnieni z opłaty startowej.
OCENA MODELI – SKŁADY SĘDZIOWSKIE
 1. Modele będą oceniane przez komisję sędziowską. w czasie oceny komisja będzie zwracać szczególną uwagę na:
  • staranność wykonania oraz poprawność geometryczną
  • stopień skomplikowania modelu
  • malowanie i oznakowanie
  • wkład pracy własnej

  UWAGA! Jeżeli waloryzowana część modelu jest ukryta w środku modelu modelarz chcący zwrócić uwagę na waloryzacje powinien dołączyć dokumentacje fotograficzną z etapu budowy waloryzacji.

 2. Komisje sędziowskie będą się składać z min. 3 osób.
  UWAGA – Obowiązuje zasada nie sędziowania modeli przez osobę sędziego startującego w danej klasie startowej.
 3. Osoby bezpośrednio związane z organizacją zawodów nie mogą wystawiać modeli w konkursie.
 4. W każdej z kategorii startowych przyznawane są maksymalnie 3 wyróżnienia. Jedna osoba może otrzymać tylko jedno wyróżnienie w danej klasie.
 5. Dopuszcza się aby osoby z młodszych grup wiekowych startowały w starszych kategoriach (np. młodzik wystawia swoje prace w kategorii dla juniorów), sytuacja odwrotna jest niedopuszczalna.
 6. Wyboru kategorii dokonuje modelarz przy rejestracji. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są na miejscu, w obecności Przewodniczącego Komisji Sędziowskich
 7. Nagrody nie odebrane przez laureata na ceremonii rozdania nagród nie będą wysyłane.
NAGRODA SPECJALNA “TRZY DIAMENTY”

Trzy diamenty to nagroda specjalna Bielskiej Strefy Modelarskiej przyznawana trzem najlepszym modelom (złoto/srebro/brąz) w tematyce lotnictwo, bez podziału na skalę, jednak ze względu na specyfikę systemu rejestracji, modele zgłaszamy w kategoriach DIAMK (modele kartonowe) lub DIAMP (modele plastikowe). Modele z obu kategorii oceniane będą wspólnie.

Podstawowymi kryterium oceny są:

 • poprawność i zgodność z odwzorowanym obiektem udokumentowana przez wystawiającego;
 • wkład własny wniesiony w szczegółowość odwzorowania;
 • wymagane bydzie od modelarza przedstawienie dokumentacji technicznej, którą kierował się podczas budowy modelu (rysunki techniczne i fotografie obiektu) oraz dokumentacji fotograficznej przebiegu budowy modelu łącznie z porównaniem miniatury do planów oryginału;
 • jakość wykonania adekwatna do trudności i skali modelu.

Przy rejestracji internetowej prosimy o dołączenie zdjęcia i krótkiego opisu modelu (skala, firma, użyte materiały itp.).

NAGRODA SPECJALNA “MISZCZ MAKÓLATÓRY”

Nagroda prestirzowa za model, kturen to pionem i poziomem odwzorowania żeczywistości spyha inne modele do kontenera z napisem “Makulatura”, bo som smótne jak zópa rzurek. Co wiencej, model winien wynokany być tak, rzebyśmy mósieli fszyskim tómaczyć, rze to tylko karton-makulatura.

NAGRODA SPECJALNA “OSKAR MODELARSKI”
 1. W konkursie „Oskar Modelarski” (zwanego dalej OM) może wystartować dowolny model plastikowy lub kartonowy wykonany własnoręcznie przez modelarza bez względu na narodowość, może być to modelarz indywidualny i/lub zrzeszony w kubie lub IPMS-sie.
 2. Konkurs OM zostanie rozegrany w ramach Międzynarodowego Przeglądu Modelarskiego w Bielsku Białej (zwanego dalej Festiwalem).
 3. Konkurs OM nie ma podziału na klasy wewnętrzne oraz skalę, jednak ze względu na specyfikę systemu rejestracji, modele zgłaszamy w kategoriach OMK (modele kartonowe) lub OMP (modele plastikowe). Modele z obu kategorii oceniane będą wspólnie.
 4. Konkurs OM nie jest podzielony w żaden sposób pod względem zaawansowania waloryzacji modelu ani poziomu modelarza.
 5. Model zarejestrowany do konkurencji OM nie może brać udziału w ogólnym konkursie Festiwalu ani innych dodatkowych konkurencjach Festiwalu.
 6. Do konkursu zostanie zakwalifikowany model, którego autor wykaże, iż praca w ostatnich trzech latach zdobył trzy pierwsze nagrody w konkursach modelarskich. Każde jedno pierwsze miejsce może zastąpić następującymi trofeami z innych wystaw modelarskich; (mogą być to pierwsze miejsca zdobyte na poprzednich edycjach Międzynarodowego Przeglądu Modelarskiego w Bielsku Białej)
  • Grand Prix organizatora wystawy;
  • Pierwszym miejscem konkursu specjalnego, w którym biorą udział modele z dokumentacją (odpowiednik Trzech Diamentów);
  • Nie będą honorowane żadne rezultaty konkursowe ani dyplomy zdobyte w konkursach rozgrywanych w mediach internetowych typu fora i inne portale społecznościowe.
 7. Trofea mogą pochodzić z wystaw i konkursów krajowych i zagranicznych.
 8. Dyplomy i/lub trofea muszą zostać załączone i wyłożone przy modelu w celu weryfikacji przez sędziów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania modelu jeśli podda pod wątpliwość choćby jedno z w/w trofeów.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania modelu jeśli podda pod wątpliwość samodzielność wykonania modelu nawet jeśli dotyczy to jego części np. podstawki.
 11. Kryteria oceny modelu:
  • Staranność wykonania modelu – poprawne jego sklejenie;
  • Poprawność geometryczna bryły;
  • Jakość wykonanego malowania, poprawność barwy, skali pigmentacji metalików, odcięcia kolorów malowanych i/lub kalkowanych;
  • Zgodność merytoryczna, historyczna i regulaminowa oznaczeń na modelu;
  • Jakość wykonania wnętrza, zastosowanie materiałów urealniających do oryginałów;
  • Jakość schludność wykonania przeszkleń;
  • Ogólna prezentacja modelu czyli znienawidzone podoba się nie podoba;
  • ilość i jakość elementów wykonanych techniką scratch.
 12. Z pośród zgłoszonych modeli organizator wybierze jeden model, któremu zostanie przyznana nagroda Oskar Modelarski The Best of The 2019.
 13. Organizator przeprowadzi ocenę modeli w gronie siedmiu sędziów, którzy wypełnią kartę oceny sporządzoną wg kryterium opisanego w § 10 anonimowo a następnie przekażą je Przewodniczącemu Komisji Sędziowskiej, który po podliczeniu punktacji ogłosi zwycięzcę.
NAGRODA SPECJALNA “ZŁOTY TŁOK”

1.Ocenie podlegają tylko i wyłącznie pojazdy sportowe – wyczynowe czyli z przeznaczeniem do rajdów samochodowych, wyścigów, klasa obejmuje również rajdy terenowe, oraz F1 i DTM samochód musi być wyposażony w klatkę bezpieczeństwa; konkurencja nie obejmuje CamelTrophy; (Palenie szkodzi zdrowiu)

 1. Tylko skala 1:24
 2. Nie ma podziału na waloryzowane i niewaloryzowane; (Wszystko do jednego wora)
 3. Nie dotyczy motocykli; (niestety)
 4. Model wykonany na dioramie bądz będący jej częścią może brać udział ale diorama nie będzie w żaden sposób oceniana – nie będzie traktowana jako wartość dodana do modelu; (czyli lepiej jakby jej nie było)

 

Kryteria oceny

 

 1. Staranność wykonania modelu – poprawne jego sklejenie
 2. Jakość powłoki lakierniczej, poprawność barwy, skali pigmentacji metalików, odcięcia kolorów malowanych i/lub kalkowanych;
 3. Zgodność merytoryczna, historyczna i regulaminowa oznaczeń na samochodzie
 4. Jakość wykonania wnętrza, zastosowanie materiałów urealniających do oryginałów (flock, pasy, przewody)
 5. Jakość schludność wykonania przeszkleń;
 6. Ogólna prezentacja modelu czyli znienawidzone podoba się nie podoba

 

Oficjalna strona Międzynarodowego Przeglądu Modelarskiego: www.mpm.ig.pl